Blog: Week tegen de kindermishandeling

november 16, 2020

Jaarlijks is in november de Week tegen Kindermishandeling Dit in de week van maandag 16 tot en met zondag 22 november. Het thema is ‘Leren van elkaar’.

Waarom is er een Week tegen Kindermishandeling?

In Nederland groeit circa 3% van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week tegen Kindermishandeling wordt niet alleen aandacht gevraagd voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral ook voor wat we kunnen doen om de aanpak van kindermishandeling te versterken.

Meldcode

Sinds de invoering van de Wet op de Meldcode krijgt het thema ‘huiselijk geweld’ en ‘kindermishandeling’ meer aandacht in het brede domein van  welzijn, zorg en onderwijs. De wet schrijft voor dat alle professionals die werken met kinderen,  ouders of ouderen verplicht zijn om zorgvuldig en volgens de stappen van de Meldcode te handelen bij signalen van onveiligheid binnen  gezinssituaties. De Meldcode is er niet op gericht, zoals de term in eerste instantie misschien doet vermoeden, om het daadwerkelijk en officieel melden te bevorderen, maar is er juist op gericht dat professionals zelf eerder en beter signaleren en handelen.

Rechten van het Kind
Kinderen hebben recht op een opvoeding zonder geweld. Dat staat in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Bovendien staat in de Nederlandse wet dat ouders en verzorgers geen geweld mogen gebruiken tegen kinderen: ‘In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe. Geweld beschadigt kinderen. Kinderen moeten zich thuis bij hun ouders veilig kunnen voelen.

Jij kunt het verschil maken

Wat jij als ouder kunt doen om het verschil te maken, is je ervan bewust te zijn dat iedereen iets kan betekenen voor een kind dat opgroeit in een onveilige thuissituatie. Ieder gebaar, hoe klein ook, kan een groot verschil maken. En door te delen wat jij doet als jij je zorgen maakt om een kind, stimuleer je de mensen om je heen ook iets te doen.

Solidoe

Wat wij bij Solidoe doen om het verschil te maken is de kennis over en het gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te bevorderen binnen onze organisatie. Dit doen wij onder meer door:

Het aanbieden van voldoende en regelmatig terugkerende opleidingen en trainingen voor alle medewerkers.

Het opnemen van de meldcode in het inwerkprogramma van nieuwe medewerkers.

Daarnaast zijn er binnen onze organisatie twee medewerkers aangesteld als aandachtsfunctionaris. Zij beschikken over specifieke kennis met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij zijn de vraagbaak voor medewerkers en coördineren het signaleringsproces en zorg rondom het kind en gezin bij een vermoeden van huiselijke geweld en kindermishandeling.

Opvoeden een uitdaging!

Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Hoe ga je om met een kind wat niet luistert? Met een kind wat boos is?
Het is goed om te weten dat je er nooit alleen voor staat. Het kan erg fijn zijn om met een andere ouder, vrienden of familie in gesprek te gaan over opvoeden.
Ook kan je terecht bij het opvoedspreekuur binnen de gemeente.

Grenzen aangeven

Veel ouders vinden het lastig om duidelijke grenzen te stellen. Het draagt bij aan een goede relatie met je kind; door als ouders duidelijke grenzen te stellen, weet je kind waar het aan toe is en wat er van hem/haar verwacht wordt. Je zult merken dat je kind zich prettiger gaat gedragen als de grenzen duidelijk zijn. Heb je een tijdje wat minder op de grenzen gelet? Begin er dan opnieuw mee.

Denk hierbij aan:

 • Pak niet te veel dingen tegelijk aan. Begin met het belangrijkste, of het meest storende.
 • Wees consequent. Handel steeds op het moment dat je kind de grens bereikt of net daarvoor.
 • Laat merken dat je last hebt van het gedrag van je kind en niet van je kind zelf.
 • Vertel je kind op een rustige, maar duidelijke toon welk gedrag je niet accepteert en waarom niet.
 • Bied je kind alternatieven, zodat het weet wat wél mag: ‘Je mag niet binnen met je rolschaatsen, maar wel buiten op het pleintje.’

Ongehoorzaamheid voorkomen

Ieder kind luistert wel eens niet, dat is normaal. Kinderen zijn in ontwikkeling. Ze krijgen steeds meer een eigen wil en gevoelens en verkennen steeds meer hun eigen grenzen.


Denk hierbij aan:

 • Zeg precies wat je wilt dat je kind doet: “Het is bedtijd, ga nu je tanden poetsen.”
 • Geef zelf het goede voorbeeld: laat je kind merken dat je luistert als het iets wil vertellen en neem daarvoor de tijd. Als je kind merkt dat je echt luistert, zal het ook beter naar jou luisteren.
 • Stel niet te hoge eisen en geef je kind de tijd en de ruimte om iets te doen wat jij vraagt. Word niet boos als het niet meteen lukt.

Omgaan met brutaal een opstandig gedrag

Als kinderen ouder worden, moeten ze leren omgaan met hun emoties. Boosheid is één van de emoties die niet zo makkelijk hanteerbaar zijn. Alle kinderen uiten hun boosheid daarom wel eens door brutaal of opstandig gedrag. Bijvoorbeeld door te schreeuwen, schelden of iets respectloos of onbeschofts te zeggen als iets niet mag of lukt. Je kind moet leren dat je boosheid wel mag voelen, maar dat het niet de bedoeling is om brutaal of opstandig te worden.

Hoe kan je als ouder hiermee omgaan?

 • Als je kind brutaal of opstandig doet, blijf dan rustig. Je stem verheffen of schreeuwen helpt niet.
 • Laat merken dat je begrijpt wat je kind wil. Bijvoorbeeld: “ik weet dat je graag wilt…..”. Daar wordt je kind meestal rustiger van.
 • Zeg ook dat je begrijpt dat je kind zich boos voelt, maar dat schreeuwen, schelden of brutale dingen zeggen geen oplossing is. Dit kwetst anderen en levert niets op.

Investeren in een goede band
Een goede relatie met je kind is enorm belangrijk voor de ontwikkeling. Kinderen hebben behoefte aan aandacht en contact. Wanneer kinderen slecht luisteren zijn we geneigd vooral grenzen te stellen en strenger te gaan opvoeden. Op de lange termijn heeft investeren in de band met je kind een groter positief effect.

Tips om een goede band te verstevigen

 • Zorg goed voor jezelf. Wanneer je zelf goed uitgerust en ontspannen bent is het makkelijker om positieve aandacht te geven aan je kind.
 • In de hectiek van de dag is het gemakkelijk om maar met een half oor te luisteren naar je kind. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat er momenten zijn waarop je echt naar je kind luistert. Hierdoor voelt je kind zich gewaardeerd en serieus genomen. Ook kom je op deze manier meer te weten over wat je kind bezighoudt.
 • Ook wanneer je kind ouder wordt is het belangrijk om te blijven voorlezen. Niet alleen is dit goed voor de taalontwikkeling, ook zorgt dit voor een rustmomentje voor het slapengaan en versterkt het de band tussen jou en je kind.