Informatie compensatieregeling

december 17, 2020

Beste ouders,

U kunt al enige tijd geen gebruik maken van de kinderopvang. Dat vinden wij erg jammer, we missen de kinderen enorm (en u ook hoor 😊).
We proberen op verschillende manieren om contact te houden, zoeken een evenwicht zodat u regelmatig merkt dat wij benieuwd zijn hoe het gaat, maar u niet overladen wordt met filmpjes, suggesties voor leuke dingen, vragen, berichtjes enz.
Uit de contacten die we hebben blijkt dat het best ingewikkeld is om werken, thuisonderwijs, huishouden en het gezinsleven te combineren, best passen en meten, geven en nemen.
We merken ook dat er een nieuw soort ‘evenwicht’ komt, dat we een soort gewend raken aan deze manier van samenleven. Uiteraard is dat niet voor iedereen en zéker niet voor de mensen met zieken in hun omgeving of mensen die zo hard aan het werk zijn in de zorg. Hulde aan hen, en óók hulde aan u, de gezinnen met kinderen.

In deze brief de stand van zaken rondom de toegezegde compensatie van de ouderbijdrage.
Daarover is een en ander te melden, voor de verschillende ‘groepen’ klanten van Solidoe:

De klanten die GEEN recht hebben op kinderopvangtoeslag en gebruik maken van een subsidieplaats van de gemeente.
De eigen bijdrage van deze klanten wordt gecompenseerd, hierover zijn onlangs afspraken gemaakt met de gemeenten. U ontvangt hierover bericht. 

De klanten die WEL recht hebben op kinderopvangtoeslag.
Gisteren ontvingen we bericht over de compensatie die toegezegd is door de overheid:

‘Vanaf het moment dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangekondigd dat er een compensatieregeling komt, wordt er door SZW en de drie branchepartijen – BK, BMK en BOinK*  – hard gewerkt aan een regeling. Het oorspronkelijke idee om ouders door hun eigen Kinderopvangorganisatie te laten terugbetalen heeft twee grote bezwaren. De privacy van ouders komt daarbij in het geding en de uitvoering van ruim 550.000 betalingen vormt voor de ruim 4.000 aanbieders wel een hele grote belasting.

Het heeft daarom voor de branchepartijen sterk de voorkeur om de compensatie van de eigen bijdrage rechtstreeks door de overheid aan de ouder uit te laten betalen. Wetgeving en het borgen van een foutloze uitvoering vormt bij het ontwerpen van de regeling daarbij de grootste uitdaging. Zowel SZW als branchepartijen voelen de urgentie, maar de complexiteit van de uitvoering vraagt nu eenmaal tijd.
De regeling komt er maar op dit moment is het nog niet mogelijk om een datum te noemen waarop de regeling kan worden bekend gemaakt’.

De strekking van dit bericht: nog even geduld. De compensatie komt er, maar nog niet duidelijk is wanneer en hoe de afhandeling gaat plaatsvinden.
Mocht dit voor u tot problemen leiden, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze afdeling financiën (0297-729720). Wellicht kunnen wij iets voor u betekenen.

We hopen dat de compensatie snel geregeld wordt. We hopen nog meer dat we snel weer onze deuren kunnen openen en de kinderen welkom kunnen heten. Als voorbereiding zijn we aan het nadenken hoe de 1,5 meter economie in combinatie met opvang te realiseren is.

Dat is zeker niet haalbaar waar het de omgang met kinderen betreft, kinderen kun je niet ‘op 1,5 meter houden’.
We gaan ervan uit dat áls we weer open mogen gaan, de risico’s verantwoord zijn – en kijken hoe we een en ander zo slim/ hygiënisch/ enz. mogelijk kunnen regelen. Voor de kinderen, voor onze medewerkers en voor u als ouders.

Het overdenken van de volgende fase geeft ook energie: die fase komt immers steeds dichterbij.
Voor nu is het ‘volhouden’, het beste ervan maken, proberen redelijk ontspannen deze periode door te komen. En zoals de berichten die ons ter ore komen, lukt u dat goed.
Daarom: succes en sterkte en vooral blijf gezond.

Mochten er ontwikkelingen zijn dan melden wij ons weer.

Met vriendelijke groet,
Kinderopvang Solidoe

Monic van Diemen
directeur

*BK= Brancheorganisatie Kinderopvang; BMK = Brancheorganisatie Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK = Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang

Dear parents,

You have not been able to come to the childcare for some time. We think that is very unfortunate, we miss the children enormously (and you too 😊).
We try to keep in touch in different ways, find a balance of keeping in touch, but not overload you with videos, suggestions for activities, questions, messages, etc.
From the contacts we have had with parents, we notice that it is quite complicated to combine work, home schooling, household and family life, it’s give and take.
We also hear that a new kind of “balance” is forming, we are kind of getting used to this way of living together. Obviously this is not for everyone and certainly not for people with sick relatives in their area or people who work hard in healthcare. Tribute to them, and also to you, the families with children.

In this letter the situation regarding the promised compensation of the parental contribution.
A number of things can be said about this, for the different ‘groups’ of customers of Solidoe:

Customers who are NOT entitled to childcare allowance and who use a subsidy place from the municipality.
The personal contribution of these customers is compensated, agreements have recently been made with the municipalities. You will receive a message about this.

The customers who DO have the right to childcare allowance.
Yesterday we received notice of the promised compensation by the government:

‘As soon as the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) has announced that there will be a compensation settlement, SZW and the three sector parties – BK, BMK and BOinK * – have been working hard on a settlement. The original idea of having parents reimbursed by their own Childcare organisation has two major drawbacks. The privacy of parents is at stake here and the execution of more than 550,000 payments is a huge burden for the more than 4,000 Childcare organisations.

It is therefore strongly preferred by the sector parties to have the compensation of the personal contribution paid directly by the government to the parents. Legislation and guaranteeing a flawless implementation is the greatest challenge when designing the settlement. Both SZW and sector parties feel the urgency, but the complexity of the implementation simply takes time.
The settlement is coming but it is not yet possible to specify a date when the settlement can be announced.’

The meaning of this message: please wait. The compensation will come, but it is not yet clear when and how the settlement will take place.
If this problems occur for you, please contact our finance department (0297-729720). Perhaps we can do something for you.

We hope that the compensation will be arranged soon. We hope even more that we can open our doors again soon and welcome the children. In preparation, we are considering how to realize the 1.5 meter economy in combination with childcare.

That is certainly not feasible when it comes to dealing with children, you cannot “keep children at 1.5 meters”.
We assume that if we can open again, the risks are justified – and see how we can arrange things as smartly / hygienically / etc. as possible. For the children, for our employees and for you as parents.

Thinking about the next phase also gives energy: after all, that phase is getting closer.
For now it is “persevering”, making the most of it, trying to get through this period fairly relaxed. And like the messages that come to our attention, you do it well.
Therefore: success and strength and above all stay healthy.

If there are any developments, we will report again.

Kind regards,
Kinderopvang Solidoe

Monic van Diemen
CEO

*BK = Branch Organisation Childcare; BMK = Branch Organisation Social Childcare, BOinK = Interest Association Parents in Childcare