Informatie heropening kinderopvang

april 24, 2020

Beste ouders,

Na de persconferentie dinsdag waren we blij, ondanks de crisis waar we in verkeren. Fijn dat onze locaties open mogen, we hebben erg veel zin om de kinderen weer te zien en pret met ze te maken.

In deze nieuwsbrief schetsen we u hoe we een en ander voor ogen hebben, zowel voor de dagopvang/ peuteropvang als voor de buitenschoolse opvang.

Ook geven we informatie over de compensatie van de ouderbijdrage die afgesproken is. Heeft u al begrepen dat de compensatie doorloopt voor zowel de kinderdagverblijven, peuteropvang als de buitenschoolse opvang, tot de scholen weer helemaal open gaan? Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid.

Wat betreft de kinderen van 0 tot 4 jaar

Vanaf 11 mei zijn de kinderdagverblijven en de peuteropvang-groepen weer open.
We gaan uiteraard zorgen voor een extra goede hygiëne en er worden afspraken gemaakt over het wegbrengen en ophalen van de kinderen, de overdracht en het werken-op-1,5-meter-afstand van elkaar. Per locatie wordt gekeken hoe we looproutes kunnen uitzetten, extra schoonmaak regelen enz.

Om goede afspraken te maken over uw kind gaan we telefonisch contact met u opnemen. Dat gaan we volgende week doen, tussen 28 april en 1 mei. We zijn uiteraard benieuwd hoe het met u en uw kind(eren) is, en bespreken dan of uw kind wellicht de eerste dag(en) even moet wennen of ‘gewoon’ weer kan komen, of er bijzonderheden zijn en of er bijv. behoefte is om mee te bewegen met de schooldagen van eventuele broers en/of zussen (we kunnen hierover niets beloven maar wellicht zijn er mogelijkheden).

Wat betreft de kinderen op de buitenschoolse opvang

Kinderen gaan na de meivakantie weer een aantal dagen naar school. Op deze dagen is er ook BSO voor uw kind, na schooltijd. Wellicht gaat uw kind op andere dagen naar school dan u een contract met ons heeft. De afspraak is dat als uw kind naar school gaat, er ook BSO zal zijn.
Voor de scholen in Zijdelwaard (Uithoorn) gelden andere afspraken.

Om dit door te spreken gaan we met u telefonisch contact opnemen, tussen 28 april en 1 mei. We gaan er vanuit dat u dan inmiddels weet op welke dagen uw kind naar school zal gaan.
Uiteraard blijven we ook in de meivakantie open voor de opvang voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken! Dat geldt zowel voor de 0-4 opvang als voor de BSO.

De compensatie van de ouderbijdrage die afgesproken is

Zoals hierboven al gezegd: de compensatie van de eigen bijdrage van ouders door de overheid blijft doorlopen zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld, dus ook nog na 11 mei. Er is nog géén einddatum bekend voor deze compensatieregeling, dat hangt immers af van het moment dat de scholen weer helemaal open gaan.

De overheid blijft de eigen bijdrage tot het maximum-uurtarief vergoeden. Wellicht komt de compensatie van de eigen bijdrage boven het maximum uurtarief, wat nu door de kinderopvang-organisaties gebeurt, te vervallen. Hier is nog overleg over tussen de branchepartijen en het ministerie.

Voor de goede orde: U zult alleen gecompenseerd worden als u de facturen van maart, april en mei (en misschien dus zelfs juni) heeft voldaan!

Voor de ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag

De compensatie bestaat uit 2 delen:

De compensatie van uw eigen bijdrage tot aan het maximum uurtarief
Dit deel van de compensatie zal worden uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank en de Belastingdienst/Toeslagen gezamenlijk.
U ontvangt de compensatie rechtstreeks van de overheid en u hoeft niets te doen om deze te ontvangen. De compensatie wordt een eenmalige uitbetaling over de periode van 16 maart tot en met 11 mei (en wellicht dus langer). De uitbetaling zal in juni of juli plaatsvinden, of later als de periode langer wordt.

Mocht het moment van uitbetalen problemen voor u opleveren, dan vragen wij u contact op te nemen met onze afdeling financiën (0297-729720 of via een email). Wellicht kunnen wij iets voor u betekenen.

De compensatie voor het deel boven het maximale uurtarief
Dit deel zal Solidoe aan u vergoeden, in ieder geval tot 11 mei.
Het uurtarief van Solidoe voor de KDV’s is gelijk aan het maximale uurtarief, de ouders die KDV-plaats afnemen ontvangen hun compensatie dus helemaal vanuit de SVB/Belastingdienst.

Ons tarief voor de flexopvang en voor de halve dagopvang ligt boven het maximale uurtarief, net als de tarieven voor de BSO en de PeuterOpvang. Ouders die flexopvang, halve dagopvang,  BSO en/of PeuterOpvang afnemen, krijgen het gedeelte boven het maximale uurtarief gecompenseerd door Solidoe, naast de compensatie vanuit de SVB/Belastingdienst.

Solidoe betaalt op 28 april de compensatie van de maand maart uit, half mei de compensatie van de maand april en half juni de compensatie van de maand mei.

Voor de ouders die gebruik maken van een subsidie (PA dan wel een VE)-plaats

De compensatie van de ouderbijdrage wordt door de gemeente betaald. De gemeente heeft gevraagd aan Solidoe om dit te verzorgen.
U kunt op 28 april de compensatie van de maand maart tegemoet zien, half mei de compensatie van de maand april. De compensatie voor de maand mei wordt direct op de factuur verrekend.

Let op: omdat de ouderbijdrage gecompenseerd wordt, is het niet logisch dat er ruiltegoeden opgebouwd worden over deze periode. De opgebouwde ruiltegoeden vanaf 16 maart zullen dan ook verwijderd worden uit het systeem.
Voor de flexopvang vervalt de mogelijkheid om niet-afgenomen dagen te ruilen.

Mochten er vragen zijn, dan is het altijd goed om contact op te nemen met Solidoe.
Het telefoonnummer waarop u ons kunt bereiken: 0297-729710.
Voor specifieke vragen rondom uw kind op uw locatie kunt u het beste contact opnemen met de vestiging.

Hartelijke groet namens alle collega’s

Monic van Diemen
Directeur

Information re-opening childcare

Dear parents,

After the press conference on Tuesday, we were happy despite the crisis we are in. Glad that our locations are allowed to open, we are very much looking forward to seeing the children again and having fun with them.

In this newsletter we outline how we see this, both for day care/ toddler care and for after-school care.

We also provide information about the compensation of the parental contribution that has been agreed. Have you already understood that the compensation continues for the daycare, toddler care and after-school care, until the schools open completely again?

Regarding children from 0 to 4 years old

The daycare and toddler care will be open again from 11 May.
We will of course ensure extra hygiene and agreements will be made about the bringing and collecting of the children, the transfer and the working distance of 1,5 meter. For each location we look at how we can plot walking routes, arrange extra cleaning, etc.

We will contact you by telephone to make agreements about your child. We will do that next week, between April 28 and May 1. Of course, we are curious about how you and your child(ren) are doing, and we’ll discuss whether your child may have to get used to the first day(s) or can just come back, if there are any details and whether there is a need, for example to change days with the school days of any brothers and/ or sisters (we can’t promise anything about this, but there may be possibilities).

Regarding children in afterschool care

After the May holidays, children go back to school for specific days. On these days there is also BSO for your child, after school. Your child may go to school on other days than you have a contract with us. The agreement is that if your child goes to school, there will also be BSO available.
For the schools in Zijdelwaard (Uithoorn) other agreements apply.

To discuss this, we will contact you by telephone, between April 28 and May 1. We assume that you will know then on which days your child will go to school.

Of course we will also remain open during the May holidays for the emergency care of children of parents who work in vital professions! This applies to both daycare and the BSO.

The compensation of the parental contribution

As mentioned above: the government’s compensation of the parents’ own contribution will continue as long as the school is partly open, even after 11 May. There is no known end date for this compensation scheme, as it depends on when the schools re-open completely.

The government will continue to reimburse the personal contribution up to the maximum hourly rate. Perhaps the compensation of the personal contribution above the maximum hourly rate, which is now done by the childcare organizations, will be cancelled. There is still consultation between the branche organisation and the ministry.

For the record: You will only be compensated if you have paid the invoices for March, April and May (and maybe even June)!

For parents who use childcare allowance

The compensation consists of 2 parts:

The compensation of your own contribution up to the maximum hourly rate
This part of the compensation will be carried out by the Social Insurance Bank and the Tax Authorities jointly.
You receive the compensation directly from the government and you do not need to do anything to receive it. The compensation becomes a one-off payment over the period from March 16 to May 11 (and perhaps longer). The payout will take place in June or July, or later as the period lengthens.

If the moment of payment is causing problems for you, we ask you to contact our finance department (0297-729720 or send an email). Perhaps we can do something for you.

The compensation for the part above the maximum hourly rate
Solidoe will reimburse this part to you, at least until 11 May.
The hourly rate of Solidoe for the KDVs is equal to the maximum hourly rate, so the parents who purchase KDV place receive their compensation entirely from the SVB / Tax Authorities.

Our rates for flex care and half-day care are above the maximum hourly rate, as are the rates for the BSO and the toddler care. Parents who use flexible childcare, half-day care, after school care and / or toddler care, receive the part above the maximum hourly rate compensated by Solidoe, in addition to the compensation from the SVB / tax authorities.

On 28 April, Solidoe pays the compensation of the month of March, mid-May the compensation of the month of April and mid-June the compensation of the month of May.

For parents who use a subsidy place

The compensation of the parental contribution is paid by the municipality. The municipality has asked Solidoe to take care of this.
On April 28 you can expect the compensation of the month of March, mid-May the compensation of the month of April. The compensation for the month of May is settled directly on the invoice.

Important: because the parental contribution is compensated, it does not make sense that childcare credits are given over this period. The accumulated childcare credits from March 16 will therefore be removed from the system.
For the flex care, the option to exchange days that have not been taken, expires.

If there are any questions, it is always good to contact Solidoe.
The telephone number on which you can reach us: 0297-729710.

For specific questions about your child at your location, it is best to contact the group directly.

Warm regards on behalf of all colleagues,

Monic van Diemen
CEO