Terug van vakantie

augustus 24, 2020

De vakantieperiode leidt tot aangepaste afspraken rondom het omgaan met het Corona-virus, hoewel het allerbelangrijkste nog steeds blijft: de 1,5 meter afstand bewaren.

Er zijn door het RIVM een aantal maatregelen voor de kinderopvang afgekondigd. Wat steeds was en ook blijft: bij klachten (hoesten, verhoging, keelpijn) blijven kinderen thuis.

Daarnaast: als u in een oranje of rood gebied geweest bent, mag uw kind gedurende 10 dagen niet naar het dagverblijf of de peuteropvang komen (de termijn is sinds 18 augustus aangepast van 14 naar 10 dagen). Bent u zonder uw kind(eren) in een oranje of rood gebied geweest, dan mag u uw kind tijdens uw eigen 10 dagen thuisquarantaine niet zelf brengen en halen.
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar mogen wel naar school en de BSO, maar u mag uw kind(eren) tijdens uw thuisquarantaine niet zelf halen of brengen.
Als u afreist naar een land met code geel die gedurende het verblijf wijzigt naar code oranje of rood, geldt ook het  bovenstaande advies.

Dit zijn dringende adviezen van het RIVM, waar wij ons aan houden. Uiteraard geldt bovenstaande ook voor onze eigen medewerkers. Het gaat er immers om dat zo min mogelijk mensen besmet raken.
We gaan er daarom van uit dat u zich hieraan houdt, ook als het onhandig is om uw kind thuis te houden of het door anderen te laten brengen. Een check waar u geweest bent op vakantie is lastig want als we u die vraag stellen klinkt het alsof we u niet vertrouwen. We gaan er van uit dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om de risico’s op verspreiding van het virus zo  klein mogelijk te houden.

Mocht u vragen hebben of twijfelen of dit voor u van toepassing is, neem dan vooral contact op met de vestigingsmanager van uw vestiging.

Met vriendelijke groet, namens alle medewerkers van Solidoe

Monic van Diemen
directeur


The holiday period leads to adjusted measures about dealing with the Corona virus, although the most important thing still remains: keep the 1.5 meters distance.

The RIVM has announced a number of measures for the childcare. What always will remain: stay at home in case of complaints (cough, temperature, sore throat).

In addition: if you have been in an orange or red area, your child is not allowed to come to the daycare or the toddler care for 10 days (the period has been adjusted from 14 to 10 days since 18 August).
If you have been in an orange or red area without your child (ren), you cannot bring and collect your child yourself during your own 10 days at home quarantine.
Children from 4 to 12 years old are allowed to go to school and the BSO, but you are not allowed to pick up or bring your child (ren) yourself during your home quarantine.

If you are traveling to a country with code yellow that changes to code orange or red during your stay, the above advice also applies.

These are urgent advice from the RIVM, which we adhere to. Of course, the above also applies to our own employees. After all, the aim is that as few people as possible become infected. We therefore assume that you will adhere to this, even if it is inconvenient to keep your child at home or have it brought by others.
A check where you have been on vacation is difficult, because when we ask you that question it sounds as if we do not trust you. We assume that it is a joint responsibility to minimize the risks of spreading the virus.

If you have any questions or doubts whether this applies to you, please do not hesitate to contact the locationmanager of your location.

Kind regards, on behalf of all Solidoe employees

Monic van Diemen
director