Nieuwsbrief facturatie april

maart 26, 2020
Beste ouders,

Wat verandert de situatie op dit moment snel. Van dag tot dag zijn er aanpassingen nodig om te zorgen dat het coronavirus zich niet verspreidt.
Als Solidoe doen wij wat nodig is: we zijn er voor de noodopvang van kinderen van ouders in cruciale beroepen. We vinden het logisch en fijn dat we zo een steentje kunnen bijdragen. We zijn tegelijkertijd voorzichtig voor onze collega’s en houden ons aan de maatregelen die de overheid ons oplegt. Dat is soms schipperen en afwegen – dat doen we zorgvuldig met het oog op wat goed is voor kinderen. Net als u ervaren wij onrust en ongemak. Veel van u combineren (thuis)werken en thuisonderwijs, dat is een pittig geheel. We zijn blij met de betrokkenheid en steun die we van ‘onze’ ouders volop ervaren en hopen dat u dat andersom ook voelt.

Onze locaties zijn dicht. Toch ontvangt u een factuur – en heeft u de kinderopvangtoeslag voor april inmiddels uitbetaald gekregen. Ook heeft u ongetwijfeld gelezen dat de overheid uw eigen bijdrage gaat compenseren.
In deze brief wil ik u graag informeren over de afspraken zoals die nu bij ons bekend zijn.

De aangekondigde compensatie is bedoeld voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook deze periode volledig door blijven betalen. De compensatie zal worden overgemaakt aan ons, als kinderopvangorganisatie. Wij kunnen dan rechtstreeks aan u als ouders uw eigen bijdrage, namelijk het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart t/m 6 april, overmaken. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld verlengd worden met enkele weken, zo heeft de staatssecretaris aangegeven.
Het uitwerken van deze regeling gebeurt vanaf 23 maart – er wordt een formulier ontwikkeld om dit te kunnen afhandelen. Wij verwachten snel informatie hierover en zullen u dit uiteraard laten weten.
De informatie komt ook beschikbaar op de websites van de ouderorganisaties als BOinK, of Voor Werkende Ouders.
Belangrijk: de teruggave van uw eigen bijdrage is dus gekoppeld aan uw recht op kinderopvang-toeslag. Dat geldt zowel voor de factuur van maart als voor de factuur van april. Het is in dat kader dus van belang om ook de factuur van april te betalen.

Op vrijdag 27 maart 2020 ontvangt u de factuur van april, die wij op maandag 30 maart gaan incasseren.
Mocht er een bijzondere situatie zijn (bv. uw inkomen is weggevallen) dan vragen wij u om contact op te nemen met Solidoe om dit te bespreken. Wij kunnen u helpen zoeken naar een oplossing.
Het telefoonnummer waarop u ons kunt bereiken: 0297-729710.

Er zijn diverse sites waar u antwoorden kunt vinden op de vragen die u wellicht na het lezen van deze brief nog heeft:
informatie Rijksoverheid
informatie BOink


Een deel van de ouders die gebruik maken van de PeuterOpvang heeft geen recht op kinderopvangtoeslag. Het is nog niet duidelijk hoe de compensatie voor deze groep klanten geregeld gaat worden. Er wordt op dit moment nog overlegd tussen de kinderopvangpartijen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten om tot een landelijke afspraak te komen. Wij zullen de betrokken ouders hier uiteraard zo snel mogelijk over informeren.

Nogmaals, bel ons gerust we helpen u graag in deze lastige tijd

Hartelijke groet en blijf gezond
namens alle collega’s

Monic van Diemen
directeur Solidoe

Dear parents,

The situation is changing quickly at the moment. Day to day adjustments are needed to prevent the coronavirus from spreading.
As Solidoe we do what is necessary: we are there for the emergency care of children of parents in crucial professions. We think it is logical and good that we can contribute in this way. At the same time, we are careful for our colleagues and follow the measures imposed by the government. That is sometimes compromising – we do that carefully, with regard to what is good for children. Just like you, we experience restlessness and inconvenience. Many of you combine (home)working with home education, that can be tough. We are happy with the involvement and support that we fully experience from “our” parents and hope that you feel the same the other way around.

Our locations are closed. Nevertheless, you will receive an invoice – and you already received the childcare allowance for April. You have undoubtedly read that the government will compensate your own contribution.
In this letter I would like to inform you about the agreements that are now known to us.

The announced compensation is intended for all parents who normally use childcare and continue to pay their full invoice during this period. The compensation will be transferred to us, as a childcare organisation. We can then transfer your own contribution directly back to you as parents, namely the difference between the invoice amount and the childcare allowance received over the period March 16 to April 6. If this situation continues for longer, this option may be extended by a few weeks, as the State Secretary has indicated.
This regulation will be worked on from March 23 – a form is being developed to be able to handle this. We expect information about this quickly and will of course let you know.
The information will also be available on the websites of the parent organisations such as ‘BOinK’ or ‘Voor Werkende Ouders’.
Important: the refund of your personal contribution is linked to your right to childcare allowance. This applies to both the March invoice and the April invoice. In that context, it is important to pay the April invoice as well.

On Friday March 27, 2020 you will receive the invoice from April, which we will collect on Monday March 30.
If there is a special situation (eg your income has been frozen), we ask you to contact Solidoe to discuss this. We can help you to find a solution.
The telephone number on which you can reach us: 0297-729710.

There are several websites where you can find answers to the questions you may have after reading this letter:
government information
information BOink

Some of the parents who use the Toddler Care are not entitled to childcare allowance. It is not yet clear how compensation for this group of parents will be arranged. At the moment, discussions are still taking place between the childcare parties and the Association of Dutch Municipalities to reach a national agreement. We will of course inform the parents involved as soon as possible.

Once again, feel free to call us and we will be happy to help you during this difficult time

Kind regards and stay healthy
on behalf of all colleagues

Monic van Diemen
CEO Solidoe