Nieuwsbrief Solidoe

juni 5, 2020
Vanaf aanstaande maandag gaan de kinderen weer 5 dagen in de week naar school. Uit onderzoek bleek onlangs gelukkig nogmaals dat dit verantwoord is. Fijn dat het gewone schoolritme weer terugkomt, voor de kinderen allereerst – en ook voor volwassenen.
Wat zijn er veel meningen: over het beleid van de regering, over incidenten, over protocollen, over de afweging tussen economie en gezondheid. Als Solidoe volgen we de maatregelen van het RIVM en de GGD. Die geven ons prima houvast.
Voor onze kinderdagverblijven is het ‘gewone’ rooster alweer ingeburgerd. Kinderen zijn welkom op de dagen waarvoor een contract is afgesloten.
Schoolroosters en BSO
Voor de BSO gaat het ‘gewone’ rooster in vanaf maandag 8 juni. Het schuiven met dagen hoeft dan niet meer. Veel scholen pakken hun oude rooster op, een aantal scholen blijft het continue-rooster hanteren tot de zomervakantie. Bij deze scholen sluiten schooltijden soms niet aan bij de openingstijden van de BSO.Het ministerie gaf twee mogelijke oplossingen: kinderen wachten op school tot de BSO open gaat, of ouders krijgen deze uren in rekening gebracht.Die laatste optie, de rekening presenteren aan ouders, vonden wij niet terecht en is bovendien administratief een enorme rompslomp. Met de betreffende scholen is nu een afspraak gemaakt: soms wachten de kinderen even tot zij opgehaald worden, soms kunnen wij hen wel direct ophalen.
Noodopvang
De noodopvang zoals we die afgelopen maanden aanboden, stopt na 8 juni.
Mocht u incidenteel extra opvang nodig hebben, dan kunt u deze aanvragen via de ouderapp.
Heeft u structureel extra opvang nodig, dan is het slim om contact op te nemen met de afdeling planning en plaatsing. Uiteraard zullen wij ons uiterste best doen om deze te verzorgen.
Vakantie!
Binnenkort staat de zomervakantie voor de deur. Onderstaande is erg belangrijk, zeker deze vakantie!
Voor ons is het namelijk van groot belang om te weten of uw kind(eren) komen in deze periode.
Als uw kind er niet is, kan er immers een ander kind komen. Dat geldt ook andersom: als een ander kind er niet is, kan úw kind komen. Een kind kan alleen extra komen als er plek is, de groepen zitten vol. We kunnen dus pas extra kinderen plaatsen als er kinderen afgemeld zijn!
We maken het heel vaak mee dat er in de vakantie veel minder kinderen komen dan we verwachten – waarbij kinderen niet afgemeld zijn. Dat is echt jammer want dan hebben we andere kinderen ‘afgewezen’ voor die dag waar dat niet nodig was.
Daarom: graag aangeven wanneer uw kind(eren) niet komen. Afmelden is mogelijk via de ouderapp. De pincode van de app is 3789. Groot voordeel van het tijdig afmelden: dan bouwt u tegoed op dat u op een ander moment kunt inzetten.Let op:
– (alleen) als u uw kind uiterlijk 4 dagen voor de geplande dag afmeldt, bouwt u tegoed op. Dan is er voor ons tijd om andere kinderen in te plannen. Dit tegoed is 365 dagen geldig.
– u moet dit afmelden zelf doen. Als uw kind op de groep wordt afgemeld, bouwt u geen tegoed op voor deze dag/uren.
Compensatie ouderbijdrage
De overheid heeft aangegeven om ouders te compenseren van 16 maart tot 8 juni voor de eigen bijdrage van de kinderopvang. Deze compensatie bestaat uit twee delen:
1. Het deel boven het maximale uurtarief. Bij de BSO en de peuteropvang is het tarief van Solidoe iets hoger dan het maximale uurtarief. Dit (kleine) deel vergoedt Solidoe aan alle ouders. U heeft inmiddels de vergoeding van maart, april en mei op uw rekening gestort gekregen.Bij de meeste ouders van het KDV valt het Solidoe-tarief bínnen het maximale uurtarief. Alleen met speciale contracten die boven het uurtarief vallen heeft u de compensatie over maart, april en mei van Solidoe ontvangen.
2. Het deel tot het maximale uurtarief. Dit krijgt u vergoed door de overheid, via de Sociale Verzekerings Bank. Ook deze compensatie gaat over de periode van 16 maart tot 8 juni.
Als u recht heeft op een vergoeding, ontvangt u eind juni een brief van de SVB waarin staat dat zij de vergoeding in één keer, rond 8 juli, uitbetalen. Vanaf 20 juni kunt u inloggen op de website van de SVB met uw DigiD, en de hoogte en berekening van het bedrag zien. Ook zijn hier de gegevens te zien waarmee de Belastingdienst/ Toeslagen de vergoeding heeft berekend.
Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) staat informatie over de uitbetaling van de eigen bijdrage kinderopvang.
Vakantie 2: “Solidoe reist door Nederland”
Afgelopen zomers heeft Solidoe een camping en een festival georganiseerd voor de BSO. Leuke weken vol pret en activiteiten. Nou dát gaan we zeker dit jaar ook hebben: pret en activiteiten, maar dan vooral op de locaties. Geen festival helaas dit jaar. En ook grote uitjes zijn niet logisch.
Maar dat wil niet zeggen dat het saai wordt! Een werkgroep met medewerkers van alle locaties is aan de hand van het thema: “Solidoe reist door Nederland” een spetterend programma aan het maken. Vol met spannende en boeiende activiteiten, veel sport, workshops, cultuur en spel. Dus het wordt zeker weer een hele uitdagende vakantie!
Tevreden, of juist niet? We horen het graag!
Mocht u over afgelopen periode iets kwijt willen met betrekking tot onze kinderopvang, dan hopen we dat u de moeite wilt nemen om dat aan ons kenbaar te maken. Heeft u iets gemist, zou er iets op een andere manier moeten gaan, of was u juist erg tevreden: laat het ons weten. Er is veel in beweging op dit moment, wij kijken graag waar we mee kunnen bewegen. Dus we horen of lezen uw bevindingen graag!
Dat kan via een e-mail of via de vestigingsmanager van uw vestiging.
Hartelijke groet en een hele fijne zomer,
namens alle medewerkers van Solidoe
Monic van Diemen
directeur
Coming Monday all children will go back to school for 5 days a week. Fortunately, research recently shows that this is responsible. It’s great that the normal school rhythm returns, for the children first of all – and also for adults.
There are many opinions: about government policy, about incidents, about protocols, about the trade-off between economy and health. As Solidoe we follow the measures of the RIVM and the GGD. They give us excellent guidance.
The ‘regular’ schedule has already been established for our childcare. Children are welcome on their contract days.
School schedules and BSO
The ‘regular’ schedule for the BSO will start on Monday June 8. Changing days is no longer necessary. Many schools are picking up their old schedule, while a number of schools will continue to use the continuous schedule until the summer holidays. In these schools, school times sometimes do not match the opening hours of the BSO.
The government gave two possible solutions: children wait at school for the BSO to open, or parents are charged for these hours.
We do not think that second option, presenting the bill to parents, was justified and it is also an enormous administrative burden. An agreement has now been made with the schools in question: sometimes the children wait for a while to be picked up, sometimes we can pick them up immediately.
Emergency care
The emergency care as we have offered it in recent months, for parents with a vital profession, will end after June 8.If you occasionally need extra childcare, you can request it via the parent app.
If you structurally need extra care, it is wise to contact the planning en plaatsing. We will of course do our best to take care of this.
Summer holidays!
Summer holidays are waiting around the corner. The following is very important, especially this holiday!
It is very important for us to know whether your child (ren) are coming during this period.
If your child doesn’t come, another child can come an extra day. This also applies the other way around: if another child doesn’t come, your child can come extra. A child can only come extra if there is availability. So we can only place extra children if children have been report absent!
We often experience that there are far fewer children during the holidays than we expect – with children not being report absent. That is really a shame because then we “rejected” other children for the day where it was not necessary.
Therefore: please indicate when your child (ren) are not coming. You can do that via the parent app. The pin code of the app is 3789. The big advantage of reporting absence: you build up credit that you can use for an extra day.
Pay attention:
– (only) if you report your child absent no later than 4 days before the planned day, you will build up credit. Then there is time for us to schedule other children. This credit is valid for 365 days.
– you must do this yourself. If your child is reported absent at the group, you will not receive credits for these days / hours.
Compensation of the parental contribution
The government has announced to compensate parents from March 16 to June 8 for the parental contribution. This compensation consists of two parts:
1. The part above the maximum hourly rate. At the BSO and toddler care, the Solidoe rate is slightly higher than the maximum hourly rate. Solidoe reimburses this (small) part to all parents. You have now received the reimbursement of March, April and May onto your account.
For most parents of the KDV, the Solidoe rate is within the maximum hourly rate. Only with special contracts above the hourly rate you have received the compensation for March, April and May from Solidoe.
2. The part up to the maximum hourly rate. You will be reimbursed by the government through the Social Insurance Bank (SVB). This compensation is for the same period from March 16 to June 8.If you are entitled to compensation, you will receive a letter from the SVB at the end of June stating that they will pay the compensation in one go, around 8 July. From 20 June, you can log in to the SVB’s website with your DigiD and see the amount and calculation of the amount. It also shows the data used by the Tax Authorities to calculate the allowance.
The website of the Social Insurance Bank (SVB) contains information about the payment of the childcare contribution.
Holiday 2: “Solidoe travels through the Netherlands”
During the previous summers Solidoe organised a camping and a festival for the BSO. Fun weeks full of entertianment and activities. That is what we will certainly have this year: fun and activities, but especially at the locations. Unfortunately no festival this year. And big outings don’t make sense either.
But we won’t say it gets boring! A working group with employees from all locations is creating a spectacular program based on the theme: “Solidoe travels through the Netherlands”. Full of exciting and interesting activities, lots of sports, workshops, culture and games. So it will certainly be a very divers holiday again!
Satisfied or not? We would like to hear it!
If you would like to say something about our childcare in the past period, we hope you will make the effort to let us know. Did you miss something, should something go differently, or were you very satisfied: let us know. There is a lot of movement at the moment, we like to see if we can move along. So we would love to hear or read your findings!
This can be done by e-mail or via the location manager of your location.
Warm regards and a very nice summer,
on behalf of all Solidoe employees
Monic van Diemen
CEO