Update coronavirus 31 maart

april 1, 2020

Sluiting kinderopvang verlengd tot en met 28 april
Dinsdagavond maakte het kabinet bekend hoe de corona-maatregelen eruit gaan zien na volgende week maandag, 6 april. Premier Rutte kondigde aan dat de sluiting van kinderopvang en scholen in ieder geval wordt verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat de kinderopvang en scholen alleen geopend blijven voor noodopvang aan kinderen van ouders werkzaam in cruciale beroepen.

Situatie meivakantie voor de kinderopvang onduidelijk
De maatregelen van het kabinet geven onvoldoende duidelijkheid over de situatie voor de kinderopvang in de meivakantie. Hierover is nog overleg tussen de brancheorganisaties en de overheid.

Compensatieregeling verlengd
Als gevolg van de verlenging van de sluiting van de kinderopvang zal ook de compensatieregeling eigen bijdrage kinderopvang worden verlengd tot in ieder geval 28 april.

Alle ouders die hun kind(eren) vanwege de coronacrisis tijdelijk niet naar de kinderopvang of BSO kunnen brengen, maar wel de rekening hebben betaald, worden door de overheid gecompenseerd tot het maximum uurtarief zoals deze geldt voor de kinderopvangtoeslag. Dat geldt ook voor ouders die nu aan het werk zijn en cruciaal werk verrichten. Om ouders volledig te vergoeden voor de gemaakte kosten, betalen kinderopvangorganisaties ook het deel terug dat boven het maximum uurtarief ligt.

Uitwerking van de compensatieregeling
Er wordt door alle partijen hard gewerkt aan de wijze waarop de compensatieregeling kan worden uitgevoerd. De vraag is niet óf de compensatie er komt, maar hóe. Het is een complexe puzzel die we in korte tijd moeten realiseren en waaraan met vereende krachten wordt gewerkt. Het doel van alle partijen is om te komen tot een uitvoering die snel is, rekening houdt met de privacy van ouders en rekening houdt met de enorme workload die er al ligt bij overheidsinstanties.

Ook compensatie voor ouders die niet onder de wet Kinderopvang vallen
Er is overleg met de gemeenten over de ‘eenverdieners’ en VVE-ouders, die geen gebruik kunnen maken van kinderopvangtoeslag. Ook voor deze ouders zal de eigen bijdrage gecompenseerd worden voor de periode dat de opvang gesloten is.

Childcare closure extended until April 28

Tuesday evening, the government announced what the corona measures will look like after next Monday, April 6. Prime Minister Rutte announced that the closure of childcare and schools will be extended until April 28. This means that childcare and schools will only remain open for emergency care for children of parents working in crucial professions.

Situation for childcare during the holidays unclear

The governments measures do not provide sufficient clarity about the situation for childcare during the upcoming holidays. There is still discussion between the sector organisations and the government about this.

Compensation extended

As a result of the extension of the closure of the childcare, the compensation for the personal contribution for childcare will also be extended until at least 28 April.

All parents who are temporarily unable to bring their child(ren) to childcare or after-school care due to the corona crisis, and who have paid the bill, are compensated by the government up to the maximum hourly rate as it applies for the childcare allowance. This also applies to parents who are now working and doing crucial work. To fully reimburse parents for the costs incurred, childcare organisations also reimburse the part that is above the maximum hourly rate.

Elaboration of the compensation

All parties are working hard on how the compensation can be implemented. The question is not whether the compensation will be paid, but how. It is a complex puzzle that we have to execute in a short time and which we work with united forces. The aim of all parties is to achieve an implementation that is fast, takes into account the privacy of parents and takes into account the enormous workload that already exists with government agencies.

Also compensation for parents who are not covered by the child allowance

There is consultation with the municipalities about the ‘single earners’ and VVE parents, who are not eligible for childcare allowance. For these parents too, the personal contribution will be compensated for the period that the childcare is closed.