Pedagogiek

Als organisatie voor kinderopvang denken we steeds na over onze rol in de opvoeding van de kinderen die aan ons toevertrouwd worden. Wat willen we toevoegen aan de opvoeding thuis? Welke pedagogische aanpak helpt kinderen om straks hun weg te vinden in de samenleving die zo snel verandert? Wat moeten kinderen leren om klaar te zijn voor de toekomst – en sluit datgene wat wij kinderen bieden daarbij aan?

Solidoe heeft deze vragen als leidraad genomen voor de pedagogische visie, die we hieronder uiteenzetten. Onze pedagogische visie is samen met onze Algemene Pedagogiek Solidoe de basis voor de manier waarop wij werken, elke dag opnieuw.

Kinderopvang en de kunst van het opvoeden

IMG_3643

Solidoe ziet kinderen als ontdekkingsreizigers. Met hun behoeften, ontwikkelingsniveau en belangstelling vormen ze het uitgangspunt voor het handelen van pedagogisch medewerkers. Jonge kinderen ontwikkelen zich en leren door spelenderwijs te doen, te ervaren en te beleven. Een kind ontwikkelt kennis en vaardigheden in een min of meer voorspelbare volgorde, maar ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze onder invloed van karakter, temperament, aanleg en omgeving. Solidoe ondersteunt, helpt en bemoedigt ieder kind in deze eigenheid.

Kinderen verwerven ten eerste vaardigheden en kennis en ontwikkelen hun talenten. Daarnaast is er socialisatie, de voorbereiding op een leven als lid van een gemeenschap. Ten derde is er de vorming van de persoon (bildung): moreel bewustzijn en kritisch denken.

Voor de kinderopvang ligt de focus op socialisatie en vorming. De ‘opvoeder’ staat hierin centraal. Ouders zijn de belangrijkste opvoeders.

Goede kinderopvang levert aanvullend op de thuissituatie een belangrijke bijdrage. Solidoe ziet als opdracht: vanuit een opvoedingspartnerschap met ouders de ontwikkeling van in zichzelf competente en unieke kinderen aanmoedigen. Zo gaan kinderen zich op een goede manier tot de samenleving verhouden.

We willen kinderen méér de ruimte geven om te ontdekken, te ervaren, te beleven. Dit betekent voor Solidoe een verschuiving in onze houding: bij ervaringen opdoen gaat het immers meer om de weg dan om het resultaat. Onze medewerkers zijn hierbij cruciaal. Zij hebben de kennis, durf, visie en wijsheid om kinderen te begeleiden.

We hebben aandacht voor de vaardigheden van de 21e eeuw. Daarmee bereiden we kinderen voor op een toekomst met veel onzekerheden. Inmiddels zijn de 21e-eeuwse vaardigheden opgenomen in de doelen van de Wet Kinderopvang.

Hoe doen we dat bij Solidoe?

Je mag er zijn. We bieden natuurlijk voldoende én gezonde voeding en beweging, en onze locaties zijn schoon en
veilig. We voorkomen onverantwoorde risico’s en leren kinderen hoe zij zelf kunnen omgaan met verantwoorde risico’s. We stimuleren hun autonomie, doen recht aan de verschillen tussen kinderen en dagen ze uit om andere mensen en nieuwe dingen te ontdekken.

Ontdek! We dragen bij aan het ontwikkelen van de persoonlijkheid, het zelfvertrouwen en de eigen identiteit van kinderen: zelfregulering, veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit.

IMG_5152_1We doen het met elkaar. We bevorderen de sociale competenties van kinderen: het je in een ander kunnen verplaatsen, kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, omgaan met conflicten en het ontwikkelen van sociale verantwoordelijkheid.

We staan midden in de wereld. We dragen waarden en normen over, zoals tradities en rituelen, inleving in en aanpassing aan anderen, besef en respect voor diversiteit.

Meer zélf ervaren

Als kinderen zelf dingen onderzoeken, leren ze creatieve oplossingen te bedenken. We vragen ze: hoe zou jij dat doen? Zo stimuleren we ze om dingen uit te proberen. Daarvoor moet de speel-leeromgeving toegankelijk zijn (kinderen moeten spullen zelf kunnen pakken) en diverse materialen bevatten. Medewerkers helpen minder, laten kinderen meer zelf doen, geven hen ruimte om van alles te ontdekken. Kinderen doen zo ervaringen op die hen helpen hun kennis, veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen en creativiteit te ontwikkelen.

Kinderen leren zichzelf ontdekken, in een sfeer waarin ze zich veilig en gewaardeerd voelen. Vanuit het vertrouwen en de veiligheid dat er volwassenen zijn die hen ondersteunen en behoeden, ontdekken ze wie ze zijn, hoe ze reageren.

Kinderen ontdekken ook de ander. Ze zitten in een groep. Samenspelen, samenwerken, samen plezier maken, ruzies oplossen, rekening houden met elkaar, kennismaken met waarden en normen. De kunst afkijken van elkaar, anderen imiteren. Deze vaardigheden geven kinderen de brede basis die ze nodig hebben voor een goede ontwikkeling. Daarom is de groep pedagogisch gezien belangrijk, zonder dat we het individuele kind uit het oog verliezen.

Kinderen ontdekken tegelijk de samenleving. Hoe gaan mensen met elkaar om? Omdat de kinderopvang breder is dan het gezin, komen kinderen hier in aanraking met de diversiteit van onze samenleving. We begeleiden ze in hun morele ontwikkeling.

IMG_2829Er is ruimte voor experimenteren. Daardoor ligt de nadruk meer op het proces dan op het resultaat. We sluiten aan bij dingen die het kind nog niet zelfstandig kan, maar dat wél kan met ondersteuning. Zo stijgen kinderen steeds weer boven zichzelf uit.

Het kind moet zich wel veilig voelen. Prikkeling om een stapje verder te doen is goed, maar gefrustreerd raken niet. We zoeken de balans tussen uitdaging en geborgenheid. Onze medewerkers creëren daarom een vruchtbare én veilige sfeer.

Volwassenen moeten zelf ook dingen durven uitproberen. We vragen medewerkers om na te denken over de vaste gewoonten (zijn die nog wel zo logisch?), over het activiteitenaanbod vanuit oogpunt van zelf-ervaren, over de organisatie van het werk zodat de medewerkers met volle aandacht bij de kinderen kunnen zijn. Ook vinden we een open aanspreekcultuur een voorwaarde.

Participeren: kinderen, ouders en medewerkers

We willen (de grotere) kinderen actief betrekken bij de besluiten die hen aangaan. Dit stimuleert hun zelfvertrouwen, communicatieve vaardigheden en betrokkenheid. Het is ook een uiting van respect voor kinderen. Bovendien komen we zo te weten wat kinderen leuk vinden.

We zoeken het partnerschap met ouders op. Wederzijds begrip en vertrouwen zijn belangrijk, door een open en transparante houding. We willen pedagogisch sterke informatie geven, en antwoorden en tips geven op vragen van ouders. Onze medewerkers halen ook ideeën en suggesties bij ouders op. De oudercommissies zijn belangrijk, zeker met nadruk op het experimenteren: de oudercommissies hebben immers adviesrecht over het pedagogisch beleid.

We dagen medewerkers uit om mee te denken met de organisatie. Als zij invloed ervaren op beslissingen, nemen ze actiever deel. Dit werkt positief voor henzelf én de organisatie.

Onze samenleving verandert

De maatschappij keert hardheid de rug toe. Tot nu toe waren effectiviteit, efficiency, rendement, controle, beheersing en de korte termijn belangrijk. Maar er komt steeds meer besef van de lange termijn en van het belang van vertrouwen krijgen en geven, keuzevrijheid en kwaliteit.

Ook de economie verandert. Voorheen waren er centrale organisaties nodig voor het leveren van producten en
diensten. Dankzij nieuwe technologie is dat niet meer nodig. De nieuwe economie is schoner, slimmer en minder verspillend.

IMG_4800 (ok)Technologische ontwikkelingen gaan snel. Denk aan cloud-technologie, robotisering en gentechnologie. We gaan naar schonere energie en naar de circulaire economie.

Bedrijven en organisaties hebben behoefte aan andere medewerkers. Niet de uitwisseling van informatie, maar een bepaalde interpretatie van informatie wordt een belangrijk deel van veel banen. Het type banen waaraan behoefte is verschuift. Jongeren moeten worden voorbereid op banen die nu nog niet bestaan.

21e-eeuwse vaardigheden worden steeds belangrijker. Communiceren, probleemoplossend werken, kritisch denken, digitale geletterdheid, zelfregulering, sociale en culturele vaardigheden, creativiteit, samenwerken met mensen met verschillende achtergronden. In het onderwijs moet aandacht zijn voor deze competenties, maar ook in de opvoeding en begeleiding van kinderen. Dus ook in de kinderopvang.

Onderwijs en kinderopvang in beweging

Onderwijs en opvang raken steeds meer met elkaar verweven. Een eenduidige en goede pedagogische omgeving voor een kind is belangrijk, zodat een kind de wereld optimaal kan exploreren, zich kan ontwikkelen en kan leren.

De overheid zet nu in op Integrale KindCentra (IKC). Voorheen waren de Brede Scholen het doel, maar nu mag het kleinschaliger. De minister wil vanuit één organisatie kinderopvang én onderwijs aanbieden.

Solidoe heeft altijd het belang van geïntegreerde voorzieningen gezien. Samen met partners hebben we die ook gerealiseerd, zoals bij de Brede School Legmeer en Integraal Kindcentrum het Duet. Ook komt er IKC Triade in de Hornmeer in Aalsmeer. Of we werken samen, zoals met de Berenboot en het zorgcentrum, met de zeilschool bij de Stek/Dolfijn, en met MOC Kabouterhuis bij Dribbel.

De wijk speelt een grote rol in het opgroeien van kinderen. Wij voelen ons thuis bij de pedagogische civil society zoals hoogleraar educatie en pedagogiek Micha de Winter die schetst: met niet alleen de betrokkenheid van ouders bij hun kind, maar ook die van de buurt, familie, kennissen, de school en de kinderopvang. Samenwerking met organisaties, middenstanders of verenigingen in de eigen wijk zien wij als belangrijk voor kinderen.

Steeds meer organisaties willen samen met Solidoe iets opbouwen. Scholen vragen Solidoe om samen een IKC te vormen; gemeenten zien kansen bij nieuwbouw; organisaties en verenigingen beschouwen Solidoe als een belangrijke partner (Alert4you, Crown, MOC Kabouterhuis). Vanuit onze visie en strategie haken we hier graag bij aan. Waarbij de transitie in de samenleving ons uitnodigt – zelfs dwingt tot nadenken over onze insteek.

Solidoe maakt gebruik van tracking-cookies. Hiermee worden anonieme gegevens over uw bezoek opgeslagen om de website en uw ervaring te verbeteren.