Interne zorgstructuur

Kinderen die naar de kinderopvang komen worden begeleid door pedagogisch medewerkers, die zich richten op verzorgen, spelen, ontmoeten, ontwikkelen, ondersteunen en signaleren. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. De pedagogisch medewerkers volgen de ontwikkeling van uw kind, er wordt specifiek gelet op spraak- en taalontwikkeling, gedrag, motorische ontwikkeling, spel, sociaal- emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling.

Tijdens de dagelijkse haal- en breng momenten bespreken de pedagogisch medewerkers de dagelijkse zaken met ouders. Tenminste één keer per jaar wordt het welbevinden van het kind met de ouders besproken. Als er zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van een kind, wordt u eerder uitgenodigd voor een gesprek. Als de zorg door ouders wordt gedeeld, wordt er samen een plan gemaakt voor vervolgstappen. Solidoe werkt samen met een aantal deskundigen op het gebied van ontwikkeling bij kinderen, bijvoorbeeld het Sociaal loket, Alert4You, logopedistes en het consultatiebureau.

De pedagogisch medewerkers zijn getraind in het volgen van de ontwikkeling van kinderen. De ouders zijn de eerste verantwoordelijke in de zorg rondom het kind, de pedagogisch medewerkers delen die verantwoordelijkheid door ondersteuning en begeleiding te bieden aan het kind en de ouders. De afdeling Pedagogiek en Kwaliteit heeft veel pedagogische expertise, bij twijfels, vragen of zorgen kunnen pedagogisch medewerkers een beroep doen op deze deskundigheid.

Om de overdracht van het kinderdagverblijf of de peuteropvang naar de basisschool goed te laten verlopen, wordt een ‘peuterestafette’ ingevuld. Dit wordt samen met ouders besproken, en na toestemming van de ouders naar de basisschool gestuurd. Bij de kinderen met een VVE indicatie wordt een ‘warme’ overdracht gedaan tussen de pedagogisch medewerker en de leerkracht van de basisschool.