Ziekte

Als uw kind ziek is, is dat heel vervelend, zowel voor het kind als voor u. Vaak is het voor uw kind het beste om thuis te blijven, op de opvang kan een ziek kind niet de aandacht en verzorging krijgen die het nodig heeft, zonder dat dit ten koste gaat van de hele groep.

Als uw kind een besmettelijke ziekte of aandoening heeft, kan het niet naar de opvang komen, omdat besmetting erg snel kan gaan in een omgeving waar veel kinderen bij elkaar zijn. Dit geldt ook als het kind zelf geen last heeft van de ziekte.

Richtlijnen GGD

We hanteren het protocol ‘Informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang‘ (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid, april 2018). Deze richtlijnen zijn opgesteld om zorgvuldig om te gaan met het infectiegevaar. Het zegt niets over  het ziek zijn. Het kan dus voorkomen dat het ene kind met bijvoorbeeld waterpokken gewoon kan komen omdat  het er nauwelijks last van heeft  en het andere kind niet kan komen omdat  het echt te ziek is om mee te kunnen in het groepsritme.De richtlijnen van de GGD worden door de medewerkers gehanteerd als uitgangspunt, maar de vestigingsmanager behoudt zich het recht voor  om het advies van de huisarts of GGD niet over te nemen als dit in het belang is van het kind of de gehele groep. De GGD kijkt naar het infectiegevaar. De pedagogisch medewerker/vestigingsmanager kijkt met name naar de verzorgingsbehoefte van het kind.

Ziek op de opvang

Als uw kind op de opvang ziek wordt, brengen we de ouders op de hoogte. We overleggen met de ouders wat de beste oplossing is. Zolang de pedagogisch medewerker/vestigingsmanager  de verantwoording aan  kunnen, kan het zieke kind, in overleg met de ouder, die dag bij de opvang blijven.

In de volgende gevallen wordt de ouder verzocht het zieke kind op te halen:
* Bij oplopende koorts;
* Indien het kind zich niet meer kan handhaven in de groep;
* Als er sprake is van een duidelijke epidemie. In dat geval wordt de GGD geraadpleegd.

Wij horen graag tijdig van ouders  dat hun kind vanwege ziekte niet komt. Wanneer er vragen zijn over de ziekte van uw kind of het wel/niet kan komen kunnen ouders altijd advies vragen aan de pedagogisch medewerkers.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen voorgeschreven heeft gekregen kan dit in overleg met de pedagogisch medewerkers door hen worden toegediend. Ouders blijven echter zelf verantwoordelijk. Wij zullen in dit geval aan ouders vragen om een formulier in te vullen. Dit formulier wordt zowel gebruikt voor medicijnen die door een arts voorgeschreven zijn, als voor medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Ouders geven een instructie hoe de medicijnen gegeven dienen te worden, op welk moment en waar de medicijnen bewaard moeten worden. Ook wordt er een (kopie) van de bijsluiter gevraagd. Pedagogisch medewerkers houden op het formulier bij wanneer de medicijnen zijn toegediend.

In overleg met ouders kunnen pedagogisch medewerkers paracetamol toedienen aan een kind.